Zasady, na jakich działa Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, wynikają z zapisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

 

Art. 55

1. Na terenie województwa działa Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwany dalej „Regio-nalnym Komitetem”.

2. Do zadań Regionalnego Komitetu należy:

1) przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał orga-nów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

2) zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedsta-wianie opinii w tym zakresie.

Art. 56

Kadencja Regionalnego Komitetu trwa 3 lata.

Art. 57

1. Regionalny Komitet składa się z przedstawicieli:

1) marszałka województwa;

2) wojewody;

3) jednostek samorządu terytorialnego;

4) podmiotów ekonomii społecznej;

5) wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego;

6) związków spółdzielczych;

7) instytutów badawczych;

8) uczelni;

9) związków zawodowych;

10) organizacji pracodawców.

2. Członków Regionalnego Komitetu powołuje i odwołuje marszałek województwa.

3. Marszałek województwa odwołuje członka Regionalnego Komitetu:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, reprezentowanego przez odwoływanego członka;

3) w przypadku skazania członka Regionalnego Komitetu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Regionalnego Komitetu;

5) w innych uzasadnionych przypadkach.

4. Zarząd województwa określi, w drodze uchwały, organizację, koszty funkcjonowania oraz tryb powołania członków i działania Regionalnego Komitetu.

Art. 58

1. Koszty funkcjonowania Regionalnego Komitetu związane z obsługą administracyjno-biurową oraz uczest-nictwem w jego posiedzeniach członków i osób niebędących jego członkami pokrywa się z budżetu samorządu województwa.